Аналіз роботи школи за 2015-2016 навчальний рік

У 2015 -2016 навчальному році колектив школи спрямував свою діяльність на реалізацію Конституції України, державної національної програми «Освіта» ( Україна ХХІ століття ), національної програми «Діти України», Законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту», інших нормативно – правових актів у сфері освіти. Основна мета роботи школи – задоволення потреб громадян, суспільства, держави у повній загальній середній освіті виконана. Головні завдання школи, що стояли перед нею протягом навчального року , в цілому також виконані. А це такі завдання:

- виховання морального і фізично здорового покоління;

- створення умов для здобуття загальної середньої освіти на рівні не нижчому від державних стандартів;

- розвиток природних позитивних нахилів, здібностей, обдарованості, творчого мислення;

- відродження національної культури і мови;

- забезпечення підготовки учнів до свідомого вибору професії, самостійного життя в умовах ринкової економіки;

- створення сприятливих умов для самовираження особистості учнів у різних видах діяльності, розкриття в них позитивних нахилів , здібностей та обдарованості;

- суспільне і психологічне забезпечення навчально – виховного процесу;

- пошук, розробка та впровадження нового змісту розвиваючого навчання на основі диференціації;

- забезпечення системи варіативного навчання відповідно до потреб і здібностей учнів;

- удосконалення механізму організації навчально – виховного процесу.

1. Загальна інформація про школу

Новофедорівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів є комунальною власністю Новофедорівської сільської ради. Управління та фінансування здійснюється відділом освіти Голопристанської райдержадміністрації. Будівля прийнята в експлуатацію у 1975 році, земельна ділянка, яка належить школі має площу 2,5 га. У 2015-2016 навчальному році у школі працював 21 вчитель та 14 чоловік обслуговуючого персоналу. Протягом цього навчального року освіту в школі здобувало 80 учнів. Середня наповнюваність класів становила – 8 учнів.

2. Кадрове забезпечення

У 2015-2016 навчальному році педагогічним працівниками школа була забезпечена на 100% . З початку навчального року до школи прибули вчитель початкових класів . Вакансій по школі не має. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти працівників . Цього року вчитель зарубіжної мови, педагог – організатор, практичний психолог підвищили свій кваліфікаційний рівень та були про атестовані на встановлення та підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст І категорії», «спеціаліст ІІ категорії» . В цілому розподіл вчителів за кваліфікаційними рівнями має такий вигляд – вчителів вищої категорії – 1 ( 5 % ), вчителів І категорії – 4 ( 20 % ) , вчителів ІІ категорії – 8 ( 35 % ), вчителів спеціалістів – 8 ( 35 % ) .

3. Методичне забезпечення

Згідно з річним планом роботи школи, педагогічний колектив в процесі своєї діяльності реалізував мету, яка була поставлена на початку навчального року, у справі навчання й виховання дітей.

Методична робота з педагогічними кадрами проводилася згідно з планом роботи відділу освіти та РМК, планом роботи Новофедорівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, ШМК, а також відповідно до структури, затвердженої шкільною методичною радою. Створена гнучка дієва система роботи шкільного методичного кабінету. Розроблено систему надання педагогічним працівникам школи адресної допомоги: методичні рекомендації, консультації, підготовка рекомендованої літератури. Вся методична робота у школі будується і проводиться за принципом моніторингу – систематичної аналітико-діагностичної діяльності, де враховуються інтереси і запити різних категорій педагогів.

У 2015-2016 навчальному році педагогічний колектив школи продовжує працювати над новою науково-методичною проблемою школи « Соціалізація дітей та учнівської школи в умовах сільської школи» ,а саме розпочався формувальний етап, який передбачає оновлення змісту освітньої діяльності навчального закладу,форм і методів взаємодії з іншими соціальними інститутами на основі розробленої моделі соціалізую чого освітнього простору.

Система методичної роботи у Новофедорівській ЗОШ І-ІІІ ступенів спрямована на розвиток творчої індивідуальності педагогів та керівників навчального закладу, стимулювання їхнього творчого пошуку, примноження інноваційних здобутків, а головне – на показ та висвітлення кращого, перспективного, новаторського надбання серед широкого педагогічного загалу району з метою поширення та творчого використання колегами в навчально-виховному процесі з учнями.

Для координації методичної роботи діє методична рада школи в такому складі:

Козаченко А.О., Колпак Л.І., Риженко Н.Є., Семенова А.Л.,Поліновська Н.А.

У школі діє певна система методичної роботи. Керівництво методичною роботою здійснює методична рада, яка працює на базі шкільного методичного кабінету. В організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами результативно використовуються можливості цього кабінету – нормативні документи про освіту, зразки підручників, програми з базових дисциплін, матеріали з досвіду роботи кожного вчителя, науково – методична та психолого – педагогічна література, зразки оформлення шкільної документації тощо. До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі, які є керівниками шкільних методичних об'єднань, творчих груп, наставниками молодих учителів. За їх активної участі проходять предметні тижні, методичні засідання, тощо. Результативною була робота всіх методичних об'єднань та груп. Учителі провели відкриті уроки, виховні заходи, ділились досвідом роботи по проблемах, зросла їх педагогічна майстерність. Внаслідок чого рівень навчальних досягнень учнів школи оцінюється хорошими показниками.

Вчителі школи активно оволодівають інноваційними та інформаційними формами та методами роботи. Продовжує свою роботу персональний сайт вчителя географії Козаченка Андрія Олександровича. Вчителі активно публікують власні матеріали на фахових Інтернет – ресурсах.

Педагоги школи активно залучаються до роботи у районних семінарах, засіданнях творчих та ініціативних груп, науково-практичних конференціях тощо. Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників школи дозволяють зробити висновок про можливість проведення навчально-виховного процесу на достатньому рівні.

За підсумками навчального року учні школи показали хороший рівень досягнень. Найвищий рейтинг успішності за рік мають 3 клас ( І місце), 5 клас ( ІІ місце ), 6 клас ( ІІІ місце ).

Найвищий середній бал мають такі учні : Суровцева Вікторія ( 8 кл ) – 11, 56,Суровцев Денис (3 клас) – 11,Лук’янченко Дар’я – 10,56. Рейтинг учнів за рік можна побачити на сторінках шкільної освітньої мережі Щоденник.ua.

Для всебічного задоволення потреб учнів у варіативності навчання за рахунок годин варіативної частини навчального плану було введено такі предмети (курси за вибором) – «Практикум з правопису»(9 ,10клас ), « Креслення» (9,10 класи), « Гіди – перекладачі» ( 9,10 класи).

На протязі навчального року були проведені педради за темами: жовтень«Робота педагогічного колективу щодо формування особистісних якостей та соціальної активності учня- громадянина – патріота України»;

січень «Забезпечення в наступності роботи початкової та основної школи як одна із основних.» ;

березень«Розвиток здібностей учнів шляхом залучення їх до участі у конкурсах,роботі гуртків,товариств».

Протягом року проведено засідання методичної ради на такі теми: вересень « Якість шкільного навчання в аспекті вимог компетентнісної освіти»», листопад«Обговорення методичних рекомендацій ХАНО « Самоосвіта педагога як умова підвищення його професійної компетентності»», січень«Психолого – педагогічні умови соціалізації дітей молодшого шкільного віку»,квітень « Самоосвітня діяльність учителя,як засіб удосконалення професійної компетентності в умовах сільської школи» ,травень «Гармонізація міжособистісної взаємодії педколективу в процесі спільної діяльності.».

Вчителі школи багато зробили для покращення роботи. Нині залучені сучасні методики роботи, особлива увага звертається на активізацію учнівської діяльності на уроках, залучення до роботи всього класу. Розробляються системи тестів, вправ та інших форм роботи при перевірці рівня знань учнів.

У методичному кабінеті школи оформлені стенди : „Атестація вчителів”, „Інформаційний вісник”.

На протязі року працювали предметні МО:

1) початкових класів (керівник Поліновська Н.А..);

2) МО фізико-математично-природничого циклу (керівник Воробйов В.В.);

3) МО гуманітарного циклу (керівник Риженко Н.Є.);

4) МО класних керівників початкових класів(керівник Поліновська Н.А.).

5) МО класних керівників 5-7 класів – ( керівник Гричанюк Т.А.)

6) МО класних керівників 8-10 класів- ( керівник Краснощок Ю.В.)

Протягом 2015-2016 н.р. було організовано роботу шкільних методичних об’єднань вчителів-предметників та класних керівників, затверджено плани їхньої роботи, методичні проблеми, над якими працювали ШМО, визначено керівників з числа досвідчених педагогів. Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Діяльність ШМО було сплановано на основі Річного плану роботи школи. Кожне з ШМО провело по 5 засідань, робота яких будувалася за окремими планами. На запланованих засіданнях методичних об’єднань обговорювалися як організаційні питання (рекомендації МОНУ, серпневої конференції, методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у 2015-2016 н. р., зміни у навчальних програмах, підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних зрізів, затвердження завдань для державної підсумкової атестації), так і науково-методичні питання. Упродовж навчального року всіма ШМО було проведено предметні тижні, матеріали яких оформлено у звіти. Протягом року проводилися методичні оперативки з метою ознайомлення з нормативними документами, державними стандартами викладання окремих предметів, передовим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичних видань з предметів тощо. З метою загальної теоретичної підготовки педагогічного колективу впродовж року були проведені круглі столи ШМО з питань методичної проблеми школи, визначення результатів роботи. Кожен керівник методичногообєднання школи, ретельно проаналізувавши діяльність МО, перспективно визначив пріоритети в методичній роботі на наступний навчальний рік, зокрема посилена увага роботі з обдарованими учнями, поширення передового педагогічного досвіду через публікації в фаховій виданнях, узагальнення досвіду в професійний портфоліо вчителя-предметника тощо.

На засіданнях методичного об’єднання вчителів гуманітарного циклу розглядалися питання підготовки, проведення та результативності участі учнів школи у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з української мови та літератури, міжнародних конкурсах з української мови ім..П.Яцика, мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді ім..Т.Г.Шевченка, планування, проведення та підсумків декад української мови та літератури, англійської мови та світової літератури, участь учнів 11 класу у апробації тестів з української мови та літератури, результативність участі учнів у зовнішньому незалежному оцінюванні з української мови та літератури,історії,англійської мови.

З метою залучення кожного вчителя до активної методичної роботи проводили засідання ШМО. Ефективною формою поширення передового педагогічного досвіду роботи стала система відкритих уроків, творчі доробки, обмін думками вчителів-предметників, знайомство з новинками методичної літератури. Було здійснено взаємовідвідування уроків учителями української мови Риженко Н.Є., Чебан Л.М., початкових класів Поліновською Н.А, Слудчик М.Ю.,молодих спеціалістів Семянчук А.В., вчителями фізичної культури Свірідовим А.А., Жилою А.С. Вчителі Риженко Н.Є., Колпак Л.І., Козаченко А.О.,Глущенко Ю.В.,Воробйов В.В., Поліновська Н.А., Слудчик М.Ю. брали активну участь в методичній роботі школи. На протязі навчального року проводились відкриті уроки, на яких вчителі мали змогу поділитися своїми творчими доробками. Найбільш змістовними й цікавими були уроки за темами:

1.» Силуети» ( трудове навчання),учитель Слудчик М.Ю ,1 клас.

2. «Осінь золотиста барвами горить»(образотворче мистецтво),учитель Подоляка О.М.,3 клас.

3. «Скульптура. Створення казкового образу з природних матеріалів»(образотворче мистецтво) ,4 клас.

4. «Осінні кольори. Малювання букета осінніх квітів»,учитель Поліновська Н.А.,2 клас.

5.» Співає хор»,учитель Гричанюк Т.А.,6 клас.

6. « Микола Васильович Гоголь « Ніч перед Різдвом»,учитель Суровцева О.І. ,6 клас.

7. « Вправи і задачі на всі дії з натуральними числами»,учитель Воробйов В.В.,5 клас.

8. «Франція» ,учитель Козаченко А.О.,10 клас.

В школі звертається увага на результативність курсової перепідготовки вчителів та самоосвітньої роботи. Курсову перепідготовку вчителі-предметники проходять згідно плану райво.

Цього року учитель зарубіжної літератури Суровцева О.І. підвищила свій кваліфікаційний рівень на встановлення кваліфікаційної категорії «вчитель І категорії»,педагог – організатор Гричанюк Т.А. підвищила кваліфікаційну категорію до «спеціаліст І категорії»,практичний психолог і соціальний педагог підвищила свій кваліфікаційний рівень на встановлення кваліфікаційної категорії «спеціаліст ІІ категорії ,а учитель географії,директор школи підтвердив кваліфікаційну категоріє « вчитель вищої категорії» і педагогічне звання « Старший вчитель».

Вчителі-предметники: Козаченко А.О., Колпак Л.І., Риженко Н.Є., Чебан Л.М., Глущенко,Семенова А.Л., Краснощок Ю.В., Пушкар С.В., Гурнак С.В.,Воробйов В.В., провели І етап всеукраїнських шкільних олімпіад і взяли участь у ІІ етапі олімпіад в м. Гола Пристань. У 2015-2016 н.р. учениця 10 класу Суровцева Вікторія стала переможцем ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови і літератури і отримала диплом третього ступеня. Також Суровцева Вікторія отримала ІІІ місце в ІІІ ( обласному ) етапі міжнародного мовно-літературного конкурсу ім.. Т.Г.Шевченка.

У 2015–2016 навчальному році учні школи взяли участь у Всеукраїнському природничому інтерактивному конкурсі «Колосок – 2015», Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру – 2016», українознавчій грі «Соняшник».

Якісних результатів у навчальній діяльності досягли вчителі Козаченко А.О., Поліновська Н.А., Колпак Л.І., Риженко Н.Є.

Значна методична робота проводилась з молодими вчителями:,Сем'янчук А.В., Слудчик М.Ю, Жила А.С. Велику роль у становленні педагогічної майстерності молодих спеціалістів відіграли вчителі-наставники: Поліновська Н.А, Свірідов А.А. Вони систематично і цілеспрямовано допомагали практичними порадами, особистим прикладом, консультаціями. Особливо слід відзначити роботу школи молодого вчителя, засідання якої проводилися в цікавій творчій обстановці. Вчителі наставники відповідально поставилися до наставницької роботи, проводилися бесіди, семінари, кожному молодому колезі було вказано на певні недоліки в роботі та запропоновано допомогу.

Заступник директора з навчально-виховної роботи Колпак Л.І. керувала „Школою молодого вчителя”. Підсумком роботи з молодими спеціалістами підвів тиждень майстерності молодого вчителя і результати навчально-виховної роботи в тих класах, де викладають молоді спеціалісти.

Підсумкова педагогічна рада школи відзначила ефективність роботи методичних об’єднань вчителів суспільно-гуманітарного циклу керівник Риженко Н.Є.

Виховання учня в школі і сім’ї - щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов'язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами. Класні керівники тісно співпрацюють з сім'ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною. Свої спостереження заносять до щоденника психолого-педагогічних спостережень.
Однією з традиційних з форм роботи з батьками у школі є батьківські лекторії. Тематика лекцій підбирається з врахуванням вікових особливостей дітей. У проведенні лекторіїв бере участь адміністрація школи, шкільний психолог, запрошуються працівники поліції, центру зайнятості, районного відділу юстиції.

Інтерактивною формою спілкування адміністрації школи, вчителів з батьками є Інтернет – ресурс «Щоденник» нас сторінках якого батьки мають можливість переглянути оцінки учнів, отримати повідомлення та інформацію про всі події, що відбуваються в школі. Тільки в тісній співпраці ми зможемо виховувати школяра, як людину моральної, відповідальної, культурної з розвиненим естетичним і етичним ставленням до навколишнього світу і самої себе.

Однак у здійсненні методичної роботи мали місце деякі суттєві недоліки:

окремі учителі недостатньо працюють з обдарованими учнями,недостатній рівень підготовки і результативності у ІІ етапі олімпіад з таких предметів як :англійська мова,математика,фізика,хімія,історія .

педагоги школи залишаються інертними до публікацій методичних розробок у фахових виданнях;

психологічна служба недостатньо працює з обдарованими дітьми;

потребує покращення робота по залученню вчителів до участі у районному конкурсі «Учитель року».

Висновки:

- ефективність управління методичною робо­тою, яку згідно з функціональними обов’язками здійснюють заступник директора з навчально-виховної роботи і методична рада, удалося підняти й під­тримувати на достатньому рівні мотивації учнів щодо участі в конкурсах і олімпіадах, а у вчителів — прагнення до самовдосконалення;

- методична робота спланована на вирішення запланованих завдань і зорієнтована на конкрет­ні результати;

- у школі панує творча атмосфера.

Позитивні тенденції:

- методична робота ефективно впливає на підвищення професійного рівня педагогічного колективу;

- активізація роботи із впровадження в прак­тику особистісно- орієнтованих та сучасних технологій.

Проблеми:

- організація науково-дослідної роботи;

- розробка власних науково-методичних і ди­дактичних матеріалів та публікація передового досвіду.

Шляхи вирішення проблем:

- залучення творчих груп учителів до участі в наукових і соціальних проектах;

- посилення уваги до формування методологіч­ної культури й нового професійного;

- мислення вчи­телів через інтерактивне дистанційне професійне самонавчання.

4. Виховна та позакласна робота.

Система виховної роботи в школі організована згідно Законів України „Про освіту”, Конституції України, конвенції про права дитини та інших законодавчих та нормативних актів. У школі створено систему виховної роботи основні завдання якої – це виховання особистості громадянина України ХХІ століття, виховання всебічно розвиненої особистості, потреби у здоровому способі життя. В центрі виховної роботи стоїть учень-особистість.

Результативність цієї роботи – це призові місця школи у різноманітних конкурсах. Аналіз підсумків навчального року показав , що педагогічний колектив школи працював над впровадженням у практику роботи різноманітних прийомів та методів для розв’язання загальношкільної , науково-методичної, виховної проблеми школи „ Створення виховного простору як ресурсу розвитку особистості в контексті реалізації основних орієнтирів виховання ”, що сприяло закладенню виховної мети - виховання особистості громадянина України , виховання творчої , всебічно розвинутої особистості , виховання потреби в здоровому способі життя. Діяльність педагогічного колективу була спрямована на виховання гуманіста, патріота , громадянина України.

Враховуючи загальношкільну виховну проблему та керуючись основними напрямками у вихованні учнів, відповідно будували свою роботу методичні об’єднання класних керівників, учнівський Парламент, батьківські комітети, Рада школи, Рада профілактики, шкільна бібліотека.

Належна увага приділялася проведенню виховних заходів за різними напрямками навчально-виховного процесу: ціннісне ставлення до суспільства та держави; ціннісне ставлення до людей; превентивне виховання та правова освіта; ціннісне ставлення до здоров’я; ціннісне ставлення до природи; ціннісне ставлення до праці; ціннісне ставлення до родини, до сім’ї; ціннісне ставлення до національної культури і мистецтва; військово-патріотичне виховання; туристично-краєзнавча робота; розвиток творчих здібностей учнів.

Так, протягом 2015-2016 навчального року були проведені тематичні Місячники, тижні, декади, в рамках яких учні залучалися до участі в круглих столах, диспутах, конкурсах, акціях, організовувалися зустрічі із фахівцями.

Питання виховання учнів систематично обговорювалися під час проведення нарад при директорові, класних годин, засідань Президентської республіки, Ради Профілактики, батьківських зборів.

Школа співпрацювала з громадянськими організаціями села, району, органами місцевого самоврядування, районними дитячими організаціями, в результаті чого учні школи збагатилися новим досвідом та отримали різноманітні життєво необхідні навички.

У школі склалася система правового виховання і профілактики правопорушень:

1. Облік дітей групи-ризику.

2. Облік дітей - кризових сімей.

3. Облік батьків, які не займаються вихованням дітей.

4. Вивчення особистості важковиховуваних учнів та надання рекомендацій класним керівникам, вчителям та батькам щодо корекції їх поведінки.

5. Класні виховні години на правову тематику.

6. Право просвітницька робота в школі працівників ДАІ, юристів, спеціалістів служби в справах неповнолітніх.

7. Зустрічі з працівниками служб з охорони здоров’я.

8. Проведення місячника правових знань.

9. Проведення місячника здорового способу життя.

10. Робота ради профілактики правопорушень.

11. Індивідуальне консультування батьків учнів.

12. Відвідування сімей, у яких виховуються учні, схильні до правопорушень з участю працівників служби в справах неповнолітніх, членів батьківського комітету, членів Ради Профілактики.

Для вивчення професійних нахилів і можливостей проведено тестування учнів 8,9,10 класів з метою надання допомоги у їх професійному самовизначенні. Проводилися зустрічі зі студентами та викладачами вищих навчальних закладів. Діяв батьківський всеобуч. Постійно працював консультпункт, куди зверталися за порадою учні, батьки, вчителі.

План виховної роботи школи був складений за тематичними розділами , у кожному з яких обиралися головні ідеї , основні напрямки , зміст , форми і методи роботи , ключові справи , засоби педагогічного впливу , прийоми залучення учнів до діяльності та спілкування , які здійснювалися через організацію учнівського самоврядування , дію Міністерств Президентської республіки , години спілкування , роботу бібліотеки та роботу з батьками учнів.

Велику увагу в роботі з дітьми педагогічний колектив школи приділяє морально – етичному вихованню учнів. Проведено місячник правового виховання. У школі вже ввійшла в систему обов’язкова перевірка відсутніх на уроках учнів. Це дає можливість слідкувати за можливими прогульниками , проводити роботу з ними та їх батьками.

У школі постійно ведеться робота з важковиховуваними дітьми: зустрічі і консультації з батьками, відвідування на дому з метою контролю за режимом учня та перевірки житлово-побутових умов проживання учня, індивідуальні бесіди з кожним учнем, засідання шкільної Ради, складання психолого-педагогічних характеристик на учнів – групи ризику.

Відбулись профілактичні бесіди з керівником опорного пункту

Невядомським М.А. та соціальним працівником Шашко О.М.

Виконуючи завдання національно – патріотичного виховання , були розроблені і проведені різноманітні заходи по використанню державної символіки.

Сплановано суттєво робота по краєзнавству і туризму. На протязі року працювала кімната – зал історії села в напрямку відзначення 68-річчя визволення села , району , області, України від німецько – фашистських загарбників ( декада екскурсій „ Слава Визволителям” , бесіди , години спілкування та ін.).

Під керівництвом викладача Захисту Вітчизни Жили А.С. активізувалася робота з військово – патріотичного виховання , також робота в гуртку „Військове чотирибор”є”.

Військово-патріотичне виховання в школі проводилося згідно затвердженого плану. Були проведені такі заходи : конкурс „Дружні і сміливі”, до Дня Збройних Сил України проводилися змагання „Снайпер” у старших класах, з 01.12-25.12 проводився місячник оборонно-масової роботи на якому були проведені уроки мужності, зустрічі з учасниками бойових дій, конкур „Нумо хлопці”. До Дня Перемоги проводилася „Вахта Пам’яті”, конференція „Дорогами безсмертної слави”, бесіда „Збройні Сили України на сучасному етапі”. На свято „День Перемоги „ проведено стройовий конкурс та несення варти біля Обеліску Слави с. Новофедорівка.

За звітний період у школі проводилася спартакіада школярів. Були проведені змагання з баскетболу, футболу, волейболу, шахів, настільного тенісу. У вересні проводився Олімпійський тиждень, „День здоров”я”. У початковій школі стали традиційними такі свята, як „Козацькі розваги”, „А я просто українка, україночка”, „Веселі старти”, „Зустріч птахів” .

На протязі року проведені такі відкриті виховні заходи:

· 1 клас - родинне свято „Тепло сімейного вогнища”,

· 2 клас – виховна година „Вихід зі спірних ситуацій”, публіцистична вистава „Ні! Усім пожежам на Землі”.

· 3 клас – виховна година „Ой хто, хто Миколая любить”, вих. год. „Світить сонечко весняне, бо у нас сьогодні свято, славне свято всіх жінок”.

· 4 клас – виховний захід „День читача”, розважальне свято „Ну-мо хлоп’ята”.

· 5 клас – годинна спілкування „Роде наш красний”, виховна година „Тепло моїх долонь, і розуму, і серця я Україні милій віддаю”.

· 6 клас – виховна година „Сім’я – родина – рід, народ”, виховний захід з англ.. мови „Ми українці”.

· 7 клас – виховна година „Життя утворено від життя, бо хліб – усьому голова”, виховний захід „Квіти біля нашої хати”.

· 8 клас – година спілкування „Правильний вибір. Стоп, наркотик!”, виховна година „Збережемо Землю зеленою і блакитною”.

· 9 клас – година спілкування «Волонтерський рух в Україні».

· 10 клас – акція «Хай наша планета буде чистою»

Проведено тематичні конкурси малюнків „Акварелі райдуги”, „ДАІ майбутнього”, „Діти світу – з’єднайте ваші руки”.

Кожного вересня місяця традиційними є світа квітів та городини , благодійний ярмарок „ Дітям Чорнобиля” , акція „ Милосердя”, „Ветеран”, „Турбота”.

Кожного року до Дня партизанської Слави проводиться конкурс квіткових композицій.

Весело та дружно пройшли новорічні свята 1-4 кл., 5-7 кл. та новорічний вечір для 8-10 кл. Всі класні керівники надавали посильну допомогу у проведенні цих свят.

Вчителі мовники Риженко Н.Є. та Чебан Л.М. провели Шевченківські дні.

Класні керівники докладають багато зусиль , щоб виховати справжніх громадян України , людей , спроможних увійти в нове життя , здатних не пливти за течією , а йти обраним шляхом.

Майже 60 % учнів охоплено гуртковою роботою. В школі була організована робота 5 гуртків різноманітного напрямку.

„Петриківського розпису” – кер. Свиридова Д.Л.;

„Технічна творчість» - кер.Ахметов С.А.;

„Школа безпеки» – кер. Жила А.С.;

«Вокальний» - кер Т.А.Гричанюк

«Пішохідний туризм» - кер. Свірідов А.А.

Гуртківці приймають активну участь у загальношкільних та районних конкурсах, змагань і мають певні здобутки.

Одним із напрямів виховної роботи школи є учнівське самоврядування як засіб реалізації творчої особистості майбутнього громадянина України. Самоврядування сприяє розкриттю організаційних здібностей учнів, виховує ініціативність, активність, самостійність і відповідальність; формує вміння планувати, обирати основні напрями роботи з дітьми та учнівською молоддю.

В школі змістовно та цікаво продовжують свою роботу „Президентська республіка”, „Веселкова республіка” та „Барвінкова країна” . Протягом року в межах цієї організації було проведено близько 30 заходів серед яких різноманітні конкурси, ігри, вікторини, свята, виступи агітбригад, виставки. Під керівництвом педагога-організатора Гричанюк Т.А. та заступника директора з виховної роботи Поліновської Н.А. учасники самодіяльності виступають на сцені СБК, приймають участь у загальношкільних святах, відвідують різноманітні фестивалі та конкурси, що проходять в районі.

Шкільна бібліотека –інформаційний центр школи. Вона веде інформаційну бібліотечну роботу з обслуговування учнів , вчителів та інших співробітників школи.

Основними завданнями шкільної бібліотеки і шкільного бібліотекаря є , зокрема , привити дитині любов до книги , навчити учнів – читачів , користуватися бібліотекою , її фондами , довідково – бібліографічним апаратом.

Усю роботу шкільна бібліотека проводить згідно річного плану , спрямовує її виходячи з основних документів про школу , які визначають стратегічні завдання , періодичні напрямки і шляхи реформування освіти і виховання. До читацького активу бібліотеки залучено близько 90% учнів , вчителів та інших співробітників школи.

Робота шкільного бібліотекаря проходить у тісній співпраці з вчителями , класними керівниками та заступника директора по виховній роботі.

З метою залучення учнів до пошуку необхідної інформації , виховування у них навичок самоосвіти, в нашій шкільній бібліотеці проводяться різні форми роботи : бібліотечні уроки , бесіди , свята , різноманітні виставки та Всеукраїнська акція „ Живи , книго”.

Інформаційна робота серед педагогічного колективу включає також підготовку інформаційних списків ( тематичних або анотованих) , виступи на педрадах та методоб’єднаннях з інформаційними оглядами , оглядами періодичних видань на допомогу учителю.

Інформаційна робота серед учнів – читачів включає оформлення постійно діючих книжкових виставок та тематичних полиць :” Цікава математика” , „У світі фізики” , „ День космонавтики” , „ У світі казки” , „Наша Херсонщина” , „Відлуння Чорнобиля”, „ Жертви голодомору” , „ Ми по вулиці йдемо” , „ Його весна до віку не зів’яне” та інші.

Важливим засобом формування системи бібліотечно – бібліографічних знань школярів є бібліотечно – бібліографічні уроки. Бібліотека проводить бібліотечні уроки та бесіди згідно „ Орієнтованих програм занять з основ бібліотечно – бібліографічних занять школярів”. Розроблена тематика уроків для учнів початкових та старших класів.

Система бібліотечно – бібліографічних уроків підпорядкована формуванню у школярів свідомого і зацікавленого ставлення до книги, потреби у систематичному читанні , навичок самостійного вибору книг для читання та їхнього пошуку в бібліотеці , вмінь правильно читати книгу, користуватися довідковими виданнями і періодикою , застосовувати здобутті знання та вміння у практичній діяльності.

Мета вивчення основ бібліографії в школі полягає передусім у тому , щоб учень сам дійшов висновку : жоден вид діяльності за сучасних умов неможливий без постійного пошуку інформації , а це пов’язано з потребою глибокого знання спеціальних джерел.

Дидактичною основою бібліотечно – бібліографічних уроків мають бути нерозривність виховних та освітніх завдань , опора на особистий життєвий і читацький досвід учнів , диференціація навчальної роботи учнів на основі врахування їхніх індивідуальних інтересів і рівня читацької підготовки. Уже традиційним стало проведення акції „ Живи книго!” та декади тижня дитячої та юнацької книги. У ході проведення декади дитячої та юнацької книги задіюються всі класи. В ході акції проведено конкурс малюнків , благодійна акція „ У подарунок школі”, також проводяться бібліотечні бесіди , зустрічі з цікавими людьми , ігри , вікторини, свята , тематичні виставки.

Також проводиться клопітка роз’яснювальна робота „Книжкові лікарні”, розробка та проведення масових заходів з метою бережливого ставлення до книги та пропаганда літератури.

Для проведення акції залучаються учні , адміністрація та вчителі , бібліотекар.

У кожному класі створено пости бережливих , які перевіряють стан збереження підручників раз на місяць, допомагають в роботі з боржниками , їхню роботу організовує та контролює оргкомітет, до складу якого входять учні та вчителі школи.

Також систематично ведеться картотека та аналіз забезпечення підручниками учнів , створено довідково–бібліографічний апарат з метою потреб учнів в художній , навчально–методичній літературі.

Не залишається поза увагою робота бібліотеки з батьками учнів. Для них організовуються різні свята , запрошуються батьки на літературні вечори , бесіди т.д. Члени батьківського комітету залучаються до перевірки збереження та видачі підручників по класах. Проводиться індивідуальна робота з батьками з питань читання їхніми дітьми та їх ставлення до підручників.

В цьому навчальному році бібліотека включилась в конкурс „Читач року”. Кращим читачем школи визнані учениця 8 класу Суровцева Вікторія

Цікаво пройшло свято книги „Нам без книги ніяк не можна”, яке підготувала і провела Свиридова Д.Л. та

Поліновська Н.А. в 4 класі і для учнів 1-3 класів.

Належну увагу було приділено екологічній освіті і вихованню учнів, залучення їх до практичної природоохоронної роботи.

Вчитель біології Колпак Л.І. разом з учнями взяли участь в етапі Всеукраїнського конкурсу школярів „Мій рідний край, моя земля”, в районній акції „Допоможемо зимуючим птахам”.

У квітні проводився місячник екології. Учні брали участь у слідуючи заходах: насадження дерев на території школи, впорядкування шкільного саду, подвір’я, могили Невідомого Солдата, Обеліска Слави, меморіальної Стелли на території школи, надання шефської допомоги ветеранам ВВв, УБД, тиловикам, одиноким, престарілим, інвалідам на присадибних ділянках, проведення агітаційно-просвітницької роботи, випуск екологічних листівок, плакатів, проведення акції „Посади своє дерево, кущ, квітку вдома” (112 дерев, 147 кущів) до „Дня довкілля”.

Методоб’єднання класних керівників працювало за планом. Багато уваги класні керівники приділяли педагогічним спостереженням, психологічним відстеженням серед 1-10 класів. Зроблені висновки, намічені плани роботи з колективами, індивідуальна робота, робота з ОБЖД, та з батьками.

Класні керівники докладають багато зусиль, щоб виховати справжніх громадян України, людей, спроможних увійти в нове життя, здатних не пливти за течією, а йти обраним шляхом.

Ефективно проводиться санпросвітницька робота школи, м/с Бондар Т.В.

Постійно проводиться профілактична робота щодо алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії, ВІЛ/СНІДу. Проводяться різноманітні тренінги, що присвячені формуванню в молоді культури здорового способу життя, спрямовані на профілактику небажаної ризикованої поведінки старшокласників.

М/с школи Бондар Т.В. провела ряд лекцій за тематикою: «Обережно: гриби! – Як розрізнити їстівні гриби від отруйних», «СНІД стосується кожного. Шляхи передачі ВІЛ-інфекції та способи захисту», «Підлітковий вік. Правила особистої гігієни», «Наркоманія і гідність. Наркотичні речовини, їх види», «Негативний вплив наркотиків на розвиток дитячого організму», «Тютюн і твоє здоров»я. наслідки паління», «Сколіоз і його профілактика», а також бесід по попередженню дитячого дорожньо-транспортного травматизму та нещасних випадків на воді.

Ведеться постійний контроль за санітарним станом школи. Проводиться діагностика школярів.

У школі дуже активно і плідно працює психолог та соціальний педагог Гурнак С.В. яка спілкується з батьками щодо виховання дітей, спонукає їх щодня цікавитись справами дітей та продовжує працювати над проблемою – створення позитивного клімату в класних колективах шляхом співробітництва школи та сім’ї.

Проводить лекції та виховні години для учнів та педагогів, тренінгові, ігрові заняття, виступає на батьківських зборах.

Проводить роботу з обдарованими учнями та їх батьками.

Засобами самоосвіти підвищує свій професійний рівень, приймає активну участь в семінарах практикумах для вчителів.

Та були й недоліки: недостатній рівень системності в корекційній роботі; не надто помітний результат роботи з учнями, які без поважних причин пропускали заняття, порушували дисципліну. Серед недоліків є й виконавська дисципліна класних керівників – не всі класні керівники залучали учнів свого класного колективу до участі в шкільних та районних заходах.

Підсумовуючи, слід зазначити, що майже всі учні школи протягом навчального року були задіяні в виховному процесі, мали доручення, були залучені до роботи гуртків, клубів.

Однак рівень вихованості, загальна культура поведінки для школи є недостатня. Малоефективна робота батьківських комітетів класів, участь батьків у виховних заходах. Слабка громадська активність учнів.

5. Правовиховна робота.

У школі з учнями організовано такі форми правового навчання виховання:
- тематичні загальношкільні лінійки та класні години,
- лекції, бесіди на правову тематику.
- анкетування.
- зустрічі з працівниками правоохоронних органів.
- уроки правознавства.
- індивідуальні бесіди з важковиховуваними учнями.

-батьківські лекторії.

Практичним психологом школи регулярно і ефективно проводяться корекційно-розвивальні заняття з учнями групи ризику та учнями, що потрапили у складні життєві умови. Та все ж за звітній період траплялись випадки протиправної поведінки учнів,, агресивна поведінка, пропуски занять без поважних причин. Проте, за рахунок постійної профілактичної роботи, співпраці з органами внутрішніх справ, на обліку в кримінальній міліції у справах неповнолітніх учні школи відсутні.


6. Профорієнтаційна робота.

Професійна підготовка молоді починається ще в шкільні роки. Завдання школи - підготувати підростаюче покоління до свідомого вибору професії. Профорієнтаційна робота у шкалі здійснюється під час навчально-виховного процесу. Активну роботу проводять в школі представники різноманітних навчальних закладів області, які виступають з профорієнтаційними бесідами.


7. Співпраця з батьками.

Виховання учня в школі і сім’ї - щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов'язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами. Класні керівники тісно співпрацюють з сім'ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною. Свої спостереження заносять до щоденника психолого-педагогічних спостережень.
Однією з традиційних з форм роботи з батьками у школі є батьківські лекторії. Тематика лекцій підбирається з врахуванням вікових особливостей дітей. У проведенні лекторіїв бере участь адміністрація школи, шкільний психолог, запрошуються працівники РВУМВС, центру зайнятості, районного відділу юстиції.

Інтерактивною формою спілкування адміністрації школи, вчителів з батьками є Інтернет – ресурс «Щоденник» нас сторінках якого батьки мають можливість переглянути оцінки учнів, отримати повідомлення та інформацію про всі події, що відбуваються в школі. Але , на жаль, батьки проявляють досить малу активність у користуванні цим ресурсом. Тільки 15 батьків, що становить 15 %, зареєструвалось на сайті.


8. Збереження і зміцнення здоров'я учнів та працівників.

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний пункт де працює шкільна медична сестра, яка організовує систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань . Щорічно на базі Голопристанської лікарні діти проходять медичне обстеження. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ по школі. Вчителі також щорічно проходять поглиблений медичний огляд за графіком кабінету профогляду медичної установи. Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік. Огляди відбуваються за рахунок держбюджету. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у медсестри школи.

Важливим аспектом збереження здоров'я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст.22), «Про охорону дитинства» (ст. 5), Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами. Згідно з вищезазначеними документами, учні 1-4 класів забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням. Гаряче харчування учнів 1-11 класів відбувається згідно графіку на 3-4 перервах у їдальні школи.
Цікавими оздоровчими заходами у школі є проведення традиційного Дня здоров'я, шкільної спартакіади, бесіди з лікарями, показ відеофільмів про шкоду куріння, наркотиків, алкоголю, виступи шкільної медсестри на загальношкільних лінійках. У планах виховної роботи кожного класного керівника є розділ «заходи по збереженню життя і здоров'я дітей» де запланована певна робота оздоровчого характеру з класом.

9. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, сплановані заходи.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено кілька стендів по безпечній поведінці. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові. Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання.


10. Фінансово-господарська діяльність.

Будівля школи прийнята в експлуатацію 40 років назад. Але не зважаючи на вік та зношеність, адміністрація школи разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Фінансування потреб школи проводиться централізованою бухгалтерією відділу освіти, але воно вкрай обмежене. Враховуючи це адміністрація школи намагається максимально залучати позабюджетні кошти для поповнення матеріально – технічної бази та підтримання будівлі школи у відповідному стані. На початку навчального року було проведено капітальний ремонт покрівлі спортивної зали.

11. Управлінська діяльність.

Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. Контроль - це важлива, складна та об'єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективи. У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і, в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, щоденників поведінки, тощо. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.


Виходячи з аналізу школи ,пріоритетними напрямками роботи на 2016-2017 навчальний рік визначити наступні :

Виходячи з аналізу результативності навчально-виховного процесу у 2015-2016 навчальному році та з метою його подальшого вдосконалення визначити на 2016-2017 навчальний рік основні напрямки та завдання:

- вчителям – предметникам забезпечити підвищення якості навчання під час навчально-виховного процесу шляхом:

— створення оптимальних умов для творчого розвитку особистості кожного учня, формування предметних знань і вмінь як основи у засвоєнні предметних і ключових компетентностей;

— формування високої навчальної мотивації та потреби в освіті, самоосвіті, самореалізації учнів;

— максимального використання можливостей гуманітарних навчальних дисциплін для формування духовної сфери особистості;

— підвищення якості підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання;

— системного використання ефективних педагогічних технологій;

— організації та проведення ефективного контролю та самоконтролю результатів навчальної діяльності;

— створення умов для формування успішних, конкурентоздатних, професійно зорієнтованих випускників.


Виходячи з аналізу результатів методичної роботи у 2015-2016 навчальному році та з метою її подальшого вдосконалення визначити на 2016-2017 навчальний рік основні напрямки та завдання:

1.Спрямувати науково-методичну роботу у 2016-2017 навчальному році на реалізацію та завершення єдиної науково-

методичної теми «Формування соціальної компетентності дітей та учнівської молоді в освітньому просторі району»

2.З метою впровадження Державних стандартів початкової і базової загальної середньої освіти забезпечити організаційно-

методичний супровід навчально-виховного процесу за новими навчальними програмами в 8-му класах.

3. Продовжити роботу щодо підвищення якості навчання шляхом підвищення ефективності уроку, вдосконалення

професійної компетентності педагогів.

4. Кожному вчителю у своїй діяльності використовувати елементи активної соціалізації особистості від початкової до старшої

школи.

5. Методичному об’єднанню класних керівників продовжити роботу по запровадженню в навчально- виховний процес «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України».

6. Спрямувати методичну роботу на подальше формування у педагогічних працівників навичок і розвиток умінь роботи з новими інформаційно-комунікаційними технологіями.

7. Вчителям-предметникам посилити якість підготовки учнів до ІІ і ІІІ етапів Всеукраїнських предметних олімпіад, предметних турнірів.

З метою удосконалення організації та здійснення виховної роботи на 2016 - 2017 навчальний рік визначити наступні завдання:

1. Спрямувати роботу педагогічного колективу на активне використання інноваційних виховних, педагогічних технологій у створенні системи виховної роботи школи відповідно до Програми «Основні орієнтири виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів України».

2. Організація виховного процесу в класному колективі та в роботі з батьками на засадах проектної педагогіки.

3. Підвищити виховний вплив уроку і виховних форм діяльності, зміст яких має бути спрямований на формування цінностей особистості, посилення патріотичного виховання учнів.

3. Створення програм виховання для окремого класу з урахуванням індивідуально-педагогічних можливостей класних керівників, батьків, а також — результатів вивчення рівнів фізичного, соціального, психічного та духовного розвитку учнів.

4. Забезпечити подальший розвиток учнівського самоврядування, широкого залучення його до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, розвитку громадянської активності, організації здорового способу життя.

5. Продовжити розвиток шкільних традицій, створюючи сприятливі умови для всебічного розвитку особистості учнів.

6. Активізувати роботу з батьками, максимально залучити батьків до життя школи, до реалізації програми розвитку особистості.

7. Продовжити роботу щодо по попередження правопорушень і бездоглядності серед неповнолітніх, попередження наркоманії серед підлітків, максимально залучати дітей групи «ризику» до участі в житті школи, класу, заняття гуртків, секцій.

8. Удосконалити роботу шкільної бібліотеки з метою посилення читацьких інтересів учнів.

9. Продовжити профорієнтаційну роботу з учнями середньої і старшої ланки.

10. 10.Продовжити роботу щодо інтеграції зусиль батьківської громади, позашкільних закладів, представників державної влади, громадських та благодійних організацій, правоохоронних органів та установ системи охорони здоров’я в організації виховної роботи закладу.

З метою удосконалення організації та здійснення психологічного та соціально-педагогічного супроводу навчально-виховної та методичної роботи на 2016-2017 навчальний рік визначити наступні завдання:

1. Психологічний супровід учнів 8-го класу в умовах нового Державного стандарту початкової, базової і повної загальної середньої освіти.

2. Вдосконалення психологічної просвіти батьків та педагогічних працівників.

3. Організувати психологічний супровід здійснення наступності між школами I і II ступеня.

4. Забезпечити психолого-педагогічний супровід системи роботи з обдарованими і здібними учнями.

З метою покращення матеріально-технічної бази школи визначити наступні завдання на 2016-2017 навчальний рік:

1. За рахунок державних та позабюджетних коштів спланувати заходи щодо забезпечення учнів школи навчальними підручниками, оновлення довідкової, науково-методичної літератури.

2. Продовжити проводити реконструкцію навчальних кабінетів, які зорієнтовані на індивідуальну навчальну діяльність шляхом створення міцної матеріальної бази (комп’ютерна техніка, оргтехніка, теле- , відео-, аудіотехніка, копіювальні та друкарські пристрої тощо).

3. Провести капітальний ремонт спортивної зали та облаштувати опалення спортивної зали.

ЗАВДАННЯ ШКОЛИ НА 2014-2015 НАВЧАЛЬНИЙ РІК:

ОСВІТНІ:

· забезпечення реалізації особистості в різних видах інтегративної діяльності;

ОРГАНІЗАЦІЙНІ:

· створення індивідуальних проектів, програм, комплексних планів, самовдосконалення через організацію навчального процесу;

МЕТОДИЧНО-КАДРОВІ:

· залучення педагогів до формування нового педагогічного мислення (прагнення до постійного оновлення знань, творчого пошуку, мобільності), зорієнтованого на особистість учнів;

УПРАВЛІНСЬКІ:

· управління якістю освіти на основі нових інформаційних технологій та освітнього моніторингу;

ВИХОВНІ:

відмова від педагогіки всебічного піклування, перехід до педагогіки діяльності


Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi